Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Deklaracja dostępności

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu .

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Przegląd deklaracji odbył się 2024-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Lipińska, cop.wloclawek@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 416 62 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zlokalizowany jest w 1 budynku na terenie miasta Włocławek. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest administratorem jednego budynku położonego przy: ul. Żabiej 12a.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Składa się z trzech kondygnacji. Do budynku są dwa wejścia: jedno wyposażone w 2-skrzydłowe drzwi oraz brak stopni, znajdujące się od ulicy Żabiej, natomiast drugie, zachowujące odpowiednie standardy znajduje się od strony parkingu Urzędu Miasta. Przy drzwiach wejściowych od ulicy Żabiej umieszczony jest domofon umożliwiający kontakt z pracownikiem w razie potrzeby.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku znajduje się winda. Schody posiadają zamontowane poręcze oraz oznaczone są oznakowaniem poziomym: taśmą w czarno-żółte pasy ułatwiające widoczność beneficjentom. Budynek nie posiada barier architektonicznych – brak progów, przestronne korytarze i sale dostosowane do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich. Na każdej kondygnacji znajdują się przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta.
 3. Opis dostosowań: np. przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  Brak platformy automatycznej ani pochylni. Wejście główne do budynku usytuowane na równi z chodnikiem przed siedzibą jednostki. Obsługa beneficjentów odbywa się na parterze (sekretariat). Brak informacji głosowej w budynku oraz pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.
  Budynek sekretariat, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy.
  Kontakt telefoniczny 54 416 62 60
 5. Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu:
  Toalety umiejscowione na I i II kondygnacji budynku. Przestronne pomieszczenia wyposażone są w sanitariaty dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim: przy sedesach zamontowane są poręcze uchylne pomagające w utrzymaniu równowagi podczas korzystania z toalety, płaskie duże umywalki wyposażone w baterie kliniczne łokciowe z długą dźwignią. Sala seminaryjna i konferencyjna wyposażone są w szatnie samoobsługowe.
 6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek usytuowany jest w centrum miasta w pobliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej. Przed budynkiem na wprost wejścia głównego usytuowane są dla interesantów ogólnodostępne miejsca parkingowe. 
 7. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ew. uzasadnionych ograniczeniach.
  Na teren budynku osoba niepełnosprawna może wejść z psem asystującym.
 8. Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
  Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu zgodnie po wcześniejszej deklaracji w zapotrzebowaniu na usługę.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry