Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. organizacji pozarządowych i wolontariatu

Dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji i Wolontariatu informuje, iż w wyniku zakończenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. organizacji pozarządowych i wolontariatu została wybrana Pani Sylwia Lipińska.

Pełna treść informacji o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączonym do ogłoszenia dokumencie.


Dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji i Wolontariatu w dniu 9. listopada 2021 roku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane (każdy dokument) i złożone osobiście w sekretariacie lub doręczone listownie w terminie do 23. listopada 2021 roku do godz. 15:00 pod adresem: ul. Żabia 12a, 87-800 Włocławek w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. organizacji pozarządowych i wolontariatu we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu dokumentów do WCOPiW) nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WCOPiW w dniu 24. listopada roku o godz. 14:00.

Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy przy ul. Żabiej 12a we Włocławku w terminie do dnia 30. listopada 2021 roku.

Wymagania niezbędne i dodatkowe, zakres wykonywanych zadań na stanowisku, informacja o warunkach pracy na danym stanowisku, wymagane dokumenty oraz informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania dokumentów znajdują się w załączonym do ogłoszenia dokumencie.

Metadane

Data wytworzenia : 09.11.2021
Data publikacji : 09.11.2021
Data modyfikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Honorata Maj
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Icikowski
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Icikowski

Opcje strony

do góry